Datganiad mynediad

Cyflwyniad

Bwthyn carreg unllawr yw Y Gribyn ym mhentref bach Islaw’r dref. Rydym wedi ceisio darparu cymaint o wybodaeth â phosibl yn y datganiad hwn. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch a ni. Edrychwn ymlaen at eich croesawu.

Cyn Cyrraed

Mae gennym wefan sylfaenol. Gellir archebu neu gwneud ymholiadau trwy’r ffurflen gyswllt neu dros y ffôn. Mae’r orsaf drenau agosaf yn Abermaw sydd tua 9 milltir i ffwrdd.

Cyrraedd a Cyfleusterau Parcio

Mae’r bwthyn tua 1/4 milltir i fyny ffordd trac sengl serth gyda mannau pasio. Mae’r fynedfa ar yr ochr chwith. Gyrrwch heibio’r trac sy’n mynd i Gae’n y Coed ac Y Gribyn yw’r chwith nesaf, trwy borth mewn wal gerrig, dylech dreifio hefo gofal ac ar gyflymder priodol. Mae yna lle parcio ar gyfer dau gar ar yr ardal caled o dan y goeden calch fawr ar y chwith wrth i chi ddod i mewn i’r dreif. Mae’r dreif ar lethr i fyny  ac newydd cael ei ail-wynebu gyda cherrig mân, felly gwnewch yn ofalus i beidio â gyrru’n rhy gyflym. Y Gribyn yw’r bwthyn bach gyda giatiau gwyrdd sydd tua 30 llath i fyny o’r man parcio.

Prif fynedfa

Gall fynd i fewn i’r bwthyn naill ai drwy’r drws patio yn eich blaen neu drwy’r drws ochr. Mae gan y fynedfa ar y blaen giât a 3 cham i fyny i ardal patio llechi lle mae’r drws patio sydd yn arwain i’r bwthyn. Y cam cyntaf yw 20cm o uchder, 35cm o ddyfnder ac 86cm o led. Mae’r ail gam yn 19cm o uchder, 38cm o ddwfn, 86cm o led. Mae’r trydydd cam yn 23.5cm o uchder, ac 86cm o led yn mynd i patio llechi 172cm o led x 296cm o hyd. Gall y patio (a’r adegau) fod yn llithrig pan fyddant yn wlyb, felly byddwch yn ofalus am eu bod wedi’u gwneud o lechi llyfn. Mae’r drws patio yn arwain i mewn i ystafell lolfa / gegin cynllun agored. Mae’r ystafell hon yn mesur 270cm o led x 430cm o hyd. Mae’r drws patio yn agor fyny at 64.5cm ac mae uchder o 194cm. Mae’r drws sydd ar ochr y bwthyn yn agor i’r cyntedd. O flaen y drws mae cam llechi sy’n 9cm o uchder x 33cm o ddwfn a 74 cm o led. Mae’n garw a gall fod yn llithrig pan fydd hi’n wlyb felly byddwch yn ofalus. Caiff y drws ei hongian ar agor dde i 69.5cm o led ac uchder y drws yn 190cm.

Cegin / Lolfa

Gall fynd i’r gegin / lolfa naill ai trwy’r drws patio neu o’r cyntedd. Mae ddrws rhwng y cyntedd a’r gegin / lolfa, mae o’n 76cm o led; mae yna hefyd ‘giât anifail anwes’. Mae hyn er mwyn gwahardd anifeiliaid anwes o’r ystafell wely a’r ystafell ymolchi. Mae’r sinc yn y gegin yn sinc Belfast ac yn 86cm o’r ddaear (mae sylfaen y sinc yn 60cm o’r ddaear) Mae gan y sinc dap dwr oer/poeth. Mae gan y tapiau uchafbwyntiau sy’n troi. Mae’r arwynebau gwaith yn 91cm o uchder gyda chypyrddau ac wedi’i adeiladu mewn oergell / rhewgell, ffwrn / gril trydan a dror cyllyll a ffyrc, o dan arwynebau gwaith a hobiau trydan integredig ar wyneb gwaith uwchben y popty / gril.

Mae silffoedd cwpwrdd uchaf yn sefyll 125cm uwchben lefel y llawr ac maent yn 192cm o uchder i ben y cwpwrdd. Mae’r gegin / lolfa wedi cael ei deilsio.

Gall symud y Dodrefn. Soffa seddi 1x 2, 1 bwrdd coffi, bwrdd pren naill ochr i’r soffa, ac mae ganddi lamp trydan arno. Teledu ar gabinet pren.

Mae’r teledu gyda sianeli rhad ac am ddim a rheolaeth remot. Mae gan y gegin / lolfa ddau o oleuadau nenfwd sy’n defnyddio bylbiau arbed ynni.

Mae gan Y Gribyn WiFi, a mae’r WiFi cystal ag y gallwn ei gael o ystyried lleoliad y bwthyn! Cofiwch na fydd y WiFi yn cymharu mewn cyflymder â hynny mewn ardaloedd llai anghysbell.

Ystafell Wely

Nid oes drws i’r ystafell wely. Mae’r ystafell hon yn mesur 203cm o led x 284cm o hyd. Mae ganddi wely dwbl bach sy’n mesur 120cm o led x 192cm o hyd (tua 15cm yn llai na dwbl safonol). Mae’r gwely yn 43cm oddi ar y ddaear a chyda’r matres a’’r gorchudd mae’n mesur 70cm o uchder, gyda gofod 32cm i’r ochr chwith a 44cm i ochr dde’r gwely. Mae’r gofod rhwng diwedd y gwely a’r wal tua 83cm.

Mae golau nenfwd canolog gyda bwlb arbed ynni, a lamp ochr y gwely ar ochr dde’r gwely. Mae’r llawr yn deils chwarel gyda rygiau ar bob ochr i’r gwely. Mae taflen gwely, duvet, a clustogau (gymysgedd o cotwm a polyester).

Ystafell Ymolchi

Mae’r ystafell ymolchi yn union gyferbyn â’r drws mynediad ochr i’r bwthyn a rhwng yr ystafell wely a’r gegin / lolfa. Mae yna ddrws i’r ystafell ‘molchi sy’n mesur 76cm o led. Yn yr ystafell ‘molchi mae ‘na basa dwylo; uchder y basn dwylo ydi 88cm. Mae uchder toiled i ben y sedd yn 40cm. Dyfnder ciwbigol 96.5cm o led 76.5cm o ddyfnder gyda llen cawod. Mae’r toiled gyferbyn â drws y fynedfa yn 136cm i mewn. Noder nad oes bath. Mae ffenestr velux yn yr ystafell ymolchi uwchben y toiled. Mae gwresogydd tywel trydan ar y wal ochr dde wrth ymyl y sinc. Mae’r rheilffyrdd tywel yn 81cm o’r ddaear hyd at uchder o 154cm i’w ben ei hun. Mae’r gwresogydd tywel yn mesur 54cm o led.

Patio

Mae yna ddau ardal patio: un ar flaen y bwthyn ac un yng nghefn y bwthyn. Mae’r patio ar y blaen wedi’i wneud o faneri llechi ac mae’r un yn y cefn yn sylfaen goncrid gyda llechi drosodd. Nid oes rheiliau llaw ar y naill patio na’r llall. Mae’r ddau patios wedi’u clymu a’u walio.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae derbyniad ffonau symudol yn rhesymol ar rwydwaith yr EE, ddim cystal ar rwydweithiau eraill. Am fwy o wybodaeth, ewch i https://checker.ofcom.org.uk/mobile-coverage 

Mae larymau mwg wedi’u gosod.

Cyflenwad dŵr preifat.

Manylion Lleoliad 

Caban Cadair Idris
Islaw’r dref
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1TS.